نمایش "همتون منو میشناسین"

نویسنده و کارگردان: سامان ارسطو

شهریور ، مهر ، آبان 94

 

 

نمایش "سایه سبز سیلویا"

نویسنده : علی محمد رحیمی

کارگردان: پرنیا قناتی

آبان 94

 

 

نمایش "وکیل تسخیری"

نویسنده : جان مورتیمر

کارگردان: شهرام قراگوزلو

مهر 94