نمایش "پلیس"

نویسنده : اسلاومیر مروژک

کارگردان: مهدی صناعتی

حرداد 94

 

 

 

نمایش " رژه تاریکی"

نویسنده:امیر رضا نوری پرتو

کارگردان: مهشید حسینیان

خرداد 94

 

 

نمایش "آدم آدم است"

نویسنده : برتولت برشت

کارگردان: ندا شاهرخی

اردیبهشت 94