دوره دوم کارگاه های بین المللی فانوس از 22 بهمن به مدت 10 روز برگزار خواهد شد. این دوره شامل دو کارگاه است :

1_کارگاه "در جستجوی دلقک درون" به مدت 3 روز (22و23و24 بهمن) 7 ساعت در روز

2_کارگاه ماسک خنثی به مدت 6 روز (25 تا 30 بهمن) 7 ساعت در روز.

استاد این دو دوره دومینیک دوپو وودویل مدرس و موسس مدرسه پوان فیکس است. شرکت کنندگان در پایان دوره از سوی مدرسه پوان فیکس مدرک دریافت میکنند.


ظرفیت هر کارگاه 16 نفر است.