پیام ویدئویی ریچارد شکنر پدر پرفورمنس جهان برای هفته پرفورمنس ایران
- سخنرانی علمی کریستین بیه، پروفسور تئاتر و رئیس مرکز تاریخ هنر و اجرای دانشگاه پاریس نانتر، مدرس دانشگاه پاریس نانتر
موضوع: تئاتر و تئاتر شهری: پرفورمنس در قرون گذشته
- سخنرانی علمی یاسمن خواجه ای ، دکترای تئاتر ، عضو هیئت علمی دانشگاه کلرمون اورنی
پژوهشگر مرکز پژوهش های تاریخی فرهنگ و فضای فرهنگی، پژوهشگر مرکز تاریخ هنر و اجرای دانشگاه پاریس نانتر
موضوع : مقدمه ای بر پرفورمنس و فضاهای شهری: تماشا و تماشاگری در شهر
- امیر راد، مدیر کانون نیومدیا
موضوع:"شهر، شهروند، پرفورمنس: امکان بیکران"
- مریم دادخواه دکترای تئاتر، مدرس دانشگاه تهران
موضوع : تاریخ و بازتولید آن: اجرای دوباره‌ی قساوت