مده آ
نویسنده: اوریپید
طراح و کارگردان: ندا شاهرخی
دراماتورژ: یاسمن خواجه ای
بازیگران: رضا مداح، المیرا آشفته، آوا تدین، مرجان اسفندیاری، پگاه ابراهیمی
روابط عمومی: سحر صنیعی

 اجرا در شهرهای کاترینی، دیون، وروییا در یونان

1395